مشارکت در تامین

شما می‌توانید با معرفی و ایجاد همکاری در جهت تامین تجهیزات و قطعات با کیفیت برای خود درآمد کسب کنید. لطفا نوع همکاری در تامین تجهیزات و قطعات آن را برای ما به آدرس ایمیل fanacompany [at] yahoo.com ارسال کنید.